IT-säkerhet för företag

I takt med en ökad digital närvaro växer sig ett allt större behov av IT-säkerhet för företag. Att ha ett bra system för data- och cybersäkerhet på plats är viktigt för att skydda känslig information från cyberattacker och dataintrång, vilket är avgörande för att bevara integritet, förtroende och verksamhetens kontinuitet. Här är allt ditt företag behöver veta om datasäkerhet.

Vad är datasäkerhet?

Datasäkerhet handlar om att skydda digital information från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, störning, ändring eller förstörelse. Det är en del av IT-säkerheten och fokuserar specifikt på att bevara integriteten, konfidentialiteten och tillgängligheten av data. Datan kan finnas lagrad i olika format och på olika platser (som exempelvis på fysiska servrar, i molnet, på externa lagringsenheter eller distribuerat över nätverk).

Förstå cyberhotet

Med den snabba digitaliseringen ökar risken för cyberattacker mot företag av alla storlekar. Att förstå de vanligaste hoten, som phishing, där angripare försöker få tag på känslig information genom falska e-postmeddelanden, ransomware som krypterar företagets data och kräver lösensumma, och insiderattacker som involverar befintliga anställda med tillgång till företagets nätverk, är avgörande. Genom att känna till dessa hot kan företag bättre förbereda sig och utveckla effektiva strategier för att förebygga och hantera potentiella säkerhetsincidenter.

Kom i gång med cybersäkerhet på företaget

Det bästa sättet att garantera företagets cyber- och IT-säkerhet är att ta in en tredjepart. Här tipsar vi om två olika företag som hjälper er att garantera säker hantering av känsliga och konfidentiella uppgifter.

Develit

Develit erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom cybersäkerhet för företag, med fokus på att skydda företagsdata och upprätthålla förtroendet hos kunder och partners. Deras tjänster inkluderar:

 • Avancerad kryptering av data: Specialiserade lösningar för att skydda företagsdata mot olika cyberhot.
 • Drift- och övervakningstjänster: Omfattande lösningar för serverövervakning, logghantering och systemövervakning för att säkerställa optimal IT-infrastruktur.
 • Data- och identitetsskydd: Lösningar som inkluderar datakryptering, behörighetshantering och multifaktorautentisering för att skydda mot obehörig åtkomst.
 • Sårbarhetsbedömning och penetrationstest: Tjänster för att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter i nätverk, applikationer och system.

Develits tjänster syftar till att optimera arbetsflöden och skydda företag mot potentiella hot, samtidigt som de garanterar en hög nivå av användarvänlighet och teknisk expertis

Besök Develits hemsida

Advitum

Advitum erbjuder omfattande tjänster inom IT-säkerhet för företag, med fokus på att upprätthålla och stärka IT-säkerhetskompetensen. Deras tjänster innefattar:

 • IT-säkerhetsansvar: Helhetsansvar för kundernas IT-säkerhet, anpassat för olika organisationers behov och storlek, och erbjuder kontinuerlig expertis genom säkerhetsrådgivning.
 • Användarutbildning och medvetenhet: Genom mikroutbildningar och simulerade attacker ökar de medvetenheten om datasäkerhet bland anställda.
 • Omfattande säkerhetskopiering: Säkerställer att data i Microsoft 365, på klientenheter och servrar är säkerhetskopierade och återställbara genom molnbackup, klientbackup eller serverbackup.
 • Skydd och övervakning: Skyddar klientenheter mot incidenter och använder ett SOC (Security Operations Center) för att proaktivt upptäcka och åtgärda problem med företaget IT-säkerhet.
Besök Advitums hemsida

Best practice

Best practice inom datasäkerhet inkluderar regelbunden uppdatering och patchning av mjukvara för att förhindra säkerhetssårbarheter, införande av starka lösenordspolicys och användning av multifaktorautentisering för att förstärka identitets- och åtkomsthantering.

Dessutom är det viktigt att genomföra regelbunden säkerhetsutbildning för anställda för att öka medvetenheten om potentiella hot och hur de kan undvikas. Med en väldefinierad plan för incidenthantering kan ni snabbt reagera på och återhämta er från säkerhetshot.

 • Regelbunden uppdatering och patchning
 • Policy för starka lösenord
 • Multifaktorautentisering
 • Säkerhetsutbilda personalen
 • Plan för incidenthantering

Säkerhetslösningar och verktyg

Att investera i och implementera rätt lösningar för cybersäkerhet skapar förutsättningar för att skydda företagsdata på ett effektivt sätt. Detta inkluderar installation av brandväggar för att förhindra obehörig åtkomst, antivirusprogram för att upptäcka och eliminera skadlig programvara, krypteringsverktyg för att skydda data under överföring och lagring, och intrångsdetekteringssystem för att övervaka och varna för misstänkta aktiviteter. För företag som använder molntjänster är det även viktigt att välja leverantörer som erbjuder starka säkerhetsåtgärder.

 • Brandväggar
 • Antivirusprogram
 • Krypteringsverktyg
 • System för intrångsdetektering
 • Molntjänster från trygga leverantörer

Gör en riskbedömning

Ett viktigt steg i att säkra ett företags digitala tillgångar är att genomföra en grundlig riskbedömning. Detta innebär att identifiera vilka data som är mest känsliga och vilka hot som är mest relevanta. Baserat på denna bedömning ska företaget utveckla en omfattande säkerhetspolicy som täcker allt från åtkomstkontroll och dataskydd till anställdas användning av företagets resurser och hur man hanterar säkerhetsincidenter.

Fysisk säkerhet och nätverkssäkerhet

Förutom digital säkerhet är fysisk säkerhet av företagets hårdvara och nätverksinfrastruktur avgörande. Detta kan innefatta säkerhetsåtgärder som övervakningskameror, säkra datacenter, och kontrollerad åtkomst till känsliga områden. Nätverkssäkerhet omfattar åtgärder som brandväggar, VPN-användning (Virtual Private Network), regelbunden övervakning och underhåll av nätverk för att skydda mot intrång och dataförluster.

Molntjänster och tredjepartsleverantörer

I takt med att fler företag använder molntjänster och tredjepartsleverantörer för olika IT-tjänster, blir det viktigt att säkerställa att dessa leverantörer också uppfyller höga säkerhetsstandarder. Detta inkluderar att granska leverantörers säkerhetspolicys, att förstå hur de skyddar data och vilka åtgärder som vidtas vid en säkerhetsincident.

Incidentrespons och återhämtning

Att ha en effektiv plan för incidentrespons är avgörande för att snabbt kunna hantera säkerhetsintrång. Planen bör innehålla procedurer för att identifiera, rapportera och åtgärda säkerhetsincidenter. Det är även viktigt att ha en återhämtningsplan för att återställa förlorade eller skadade data och återuppta normal verksamhet så snabbt som möjligt efter en incident.

Olika cyberattacker

Det finns olika sätt att utsättas för cyberattacker. Här är en lista över de vanligaste.

 1. Malware: Skadliga program som virus, maskar, spionprogram och trojaner som syftar till att skada system.
 2. Phishing (Nätfiske): Försök att lura användare att avslöja känslig information genom förfalskade e-postmeddelanden och webbsidor.
 3. Datavirus: Skadlig kod som replikerar sig själv och sprider sig i system genom att fästa sig vid filer.
 4. Worm (Mask): Liknar virus men mer sofistikerad; sprider sig självständigt utan att behöva fästa vid filer.
 5. Trojan (Trojansk Häst): Skadligt program som utger sig för att göra en sak men i själva verket utför skadliga aktiviteter.
 6. Ransomware: Malware som låser filer eller system och kräver lösensumma för åtkomst.
 7. Spyware: Spionprogram som övervakar användaraktiviteter och skickar information till angripare.
 8. DDoS-angrepp: Överbelastar nätverk och system genom att skicka massiva mängder trafik, vilket leder till tjänstestopp.

Framtida hot mot IT-säkerheten

Framväxande trender inom IT inkluderar användning av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att förutsäga och avvärja säkerhetshot, ökande behov av säkerhet för Internet of Things (IoT)-enheter som blir allt vanligare i företagsmiljöer, och förstärkt säkerhet för molntjänster. Att hålla sig uppdaterad med dessa trender och anpassa säkerhetsstrategier därefter är avgörande för att skydda företag mot framtida hot.

För en vanlig dödlig är ChatGPT eller Google Bard det kanske hetaste inom AI, men AI-tekniken används till långt mycket mer än att producera textinnehåll. En bra sida som håller dig uppdaterad inom det senaste är tidningen NyTeknik.