Vad är ISO 27001-certifiering?

ISO 27001-certifiering är en internationell standard som hjälper organisationer att hantera sina informationssäkerhetsmål. Det är ett system för att identifiera, analysera och hantera risker som kan påverka organisationens informationssäkerhet. ISO 27001-certifiering innebär att en oberoende tredje part utför en noggrann granskning av den informationssäkerhetsprocess som en organisation har i verksamheten. Om granskningen är framgångsrik kan organisationen få en ISO-certifiering som bekräftar att de har implementerat de skyddsnormer som krävs.

Vilka fördelar har ISO 27001-certifiering för ett företag?

ISO 27001-certifiering är en internationell standard som syftar till att hjälpa företag att förbättra sin informationssäkerhet. Det ger företagen mer kontroll över deras informationssäkerhetssystem och stöder dem också i att minska risken för olika typer av informationssäkerhetsbrott. Fördelarna med att företag certifierar sig enligt ISO 27001 kan summeras som följer:

  • Det ger företaget bättre skydd för känslig data och skyddar även företagets intressenter.
  • Företaget kan öka sitt förtroende hos kunder genom att visa att de tar informationssäkerhet på allvar.
  • Det ger företaget en ökad lönsamhet eftersom de höjer produktiviteten och effektiviteten.
  • ISO 27001-certifiering stöder också företaget i att uppfylla olika lagar och regulativ.
  • ISO 27001-certifiering hjälper också företaget att övervaka och ständigt förbättra deras informationssäkerhetspolicyer.

Många företag använder även externt Dataskyddsombud (DSO) för att förbättra sin informationssäkerhet. Ett externt DSO är kvalificerad för att hjälpa företag att förbättra sin informationssäkerhet och skydda mot informationssäkerhetshot. De hjälper också företag att hitta och implementera lämpliga dataskyddspolicyer och tekniker. Externa DSO kan hjälpa ett företag att implementera avancerade system för att skydda känsliga data som lagras eller överförs via nätverk, samt att skydda dem företag mot informationssäkerhetsbrott.

Hur ändras företagets verksamhet när de blir ISO 27001-certifierade?

ISO 27001-certifiering är en standard som fastställer och föreskriver riktlinjer för informationsteknisk säkerhet. När ett företag blir certifierat enligt standarden, indikerar det att företaget följer ett antal riktlinjer för informationsteknisk säkerhet som är nödvändiga för att skydda företagets konfidentiella data och skydda dess anställda. Som ett resultat ändras företagets verksamhet i flera olika områden, bland annat i följande:

  • Företaget inför nya sekretesspolicyer för att skydda konfidentiell information.
  • Processer för följsamhet och riskhantering för att säkerställa att företaget följer gällande lagar och förordningar.
  • Implementering av detaljerade säkerhetsprotokoll för att skydda företagets data och IT-system.
  • Utbildning av anställda om informationssäkerhet och sekretesspolicyer för att säkerställa att alla anställda är medvetna om företagets skyddsåtgärder.
  • Upprättandet av ett system för att övervaka företagets informationssäkerhet och se till att den hålls up to date.

ISO 27001-certifiering hjälper företag att förbättra sin informationssäkerhet och skydda mot informationssäkerhetshot. Genom certifiering ges företaget ett system som gör det möjligt att identifiera, analysera och hantera informationssäkerhetsrisker. Genom att följa ISO 27001:s standarder skapar företaget ett ramverk som ska följas för att skydda konfidentiell data och informationssäkerhet. Samtidigt hjälper och stöder det dem också att utföra regelbundna övervakningar, granska och förbättra sina system för att säkerställa att de är skyddade mot alla typer av informationssäkerhetshot.

Hur skaffar man en ISO 27001-certifiering?

För att skaffa ISO 27001-certifiering måste företaget följa en process som består av tre steg. Det första steget är att upprätta ett informationssäkerhetsstyrningssystem (ISMS). Det andra steget är att utföra en systemriskbedömning och förbereda ett ISMS-dokumenteringspaket. Det tredje steget är att genomföra en certifieringsaudit och få ett certifikat.

För att hjälpa företag att skaffa ISO 27001-certifiering erbjuder Secify en end-to-end-lösning som skapas för att snabbt hjälpa till att uppfylla kraven för certifiering. Deras lösning omfattar fyra steg: uppstart, rådgivning, implementering och certifieringsverifiering. Secify har ett team av kvalificerade och erfarna konsulter som hjälper företag att genomgå ISO 27001-certifieringsprocessen. Deras tjänster omfattar riskbedömning, dokumentation av ISMS, gap-analyser, implementeringsplaner och rådgivning om policyer.

Med nätsäkerhet avses alla åtgärder som är nödvändiga för att skydda organisationers och individers data och IT-system. Nätsäkerhet är en viktig del av att skydda företag och privatpersoner mot skadliga hot och cyberattacker. Nätsäkerhet inkluderar säkerhetsstrategier, tekniker och processer som förhindrar eller minimerar skador från att intrång görs på ett företags eller enskilds system. Företag kan utveckla strategier för informationssäkerhet för att skydda mot skadliga aktörer som skickar skadlig kod, stjäl information och försöker göra intrång i företagets system.

På grund av den ständigt ökande risken för informationssäkerhetshot har det blivit mer och mer viktigt för företag att implementera informationssäkerhetsstrategier. En sådan strategi är ISO 27001-certifiering. ISO 27001 är en internationell standard som ställer krav på informationssäkerhet och ger företaen ett ramverk för att skapa, implementera, upprätthålla och förbättra sina system.

ISO 27001-certifiering är ett värdefullt verktyg för att hjälpa företag att hantera informationssäkerhetsrisker. Genom att följa denna standard kommer företag att få en bättre överblick över sina nuvarande informationssäkerhetspraktiker och identifiera eventuella luckor och svagheter i sin säkerhetsplattform. Certifieringen håller också företag ansvariga för att säkerställa att deras system är skyddade och hållbara genom att införa processer och policyer för informationssäkerhet. Detta gör att företag kan skydda sina data, system och känslig information från hot om informationstillgångsattacker och otillåtet intrång. Certifieringen hjälper också företag att följa god informationssäkerhetspraxis och hålla sig uppdaterade när det gäller nya hot.

För att hjälpa företag att genomgå ISO 27001-certifieringsprocessen finns det flera specialiserade tjänster som hjälper till att implementera de krav som ställs av standarden. Secify är ett av de ledande företagen inom IT-säkerhet som erbjuder en ISO 27001-certifieringslösning. Secify hjälper till att förbättra företagets kunskaper och kompetens inom informationssäkerhet och ger dem möjlighet att certifiera sig enligt ISO 27001. Deras mål är att hjälpa företag att uppfylla de krav som ställs av standarden och att skydda deras system mot intrång.